سیگار نوشت ..

حـس ِ اون 30گـار رو دارم

ک ِ همـه جـا

حــرف از تـرک کـردنشـه !

 

.

.

.

 

 

اینـم یِ پست ِ 30گـاریـه خـیلـی مـردونــه :

 

راس میگنــــ ..

یِ مـرد ، گریـه نمیکنـه !

اگـه حـالش بـد باشـه ؛ 30گـار میکشـه !

ولـی وای بِ روزی ک ِ ، یِ مـرد ..

با گـریـه 30گـار بکشـه . /

 

: (

 

پ .ن : چـرا امـشـب تمـوم نمـیشـه ؟ !! .. تـازهـ سـاعت 4 صلحـه !!

/ 0 نظر / 40 بازدید